2018 08 Βασιλεία, Ελβετία

in Νέα

-          8/2018 Βασιλεία, Ελβετία: Συμμετοχή στο συνέδριο International Society of Endocrine Surgeons που έλαβε χώρα στην Βασιλεία της Ελβετίας. Η ανηρτημένη ανακοίνωση που αφορούσε την πρωτότυπη, ερευνητική εργασία με τίτλο ‘‘Classic Primary  Hyperparathyroidism Versus Normocalcemic and Normohormonal Variants: Do They  Really Differ?’’ βραβεύτηκε ως μία από τις καλύτερες ανακοινώσεις του Συνεδρίου και έτυχε τιμητικής προφορικής ανακοίνωσης